Cesty

Je-li vlastníkem nabízen odprodej pozemku za tržní cenu, místo zřízení práva služebnosti cesty, soud nevyhoví podané žalobě na zřízení služebnosti nezbytné cesty.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 04. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1171/2016

Pro vznik účelové komunikace je rozhodné naplnění čtyř znaků: 1) jedná se o stálou a v terénu patrnou dopravní cestu, určenou k užití silničními vozidly a chodci, 2) slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, 3) vlastník dal (byť i konkludentní) souhlas k obecnému užívání své cesty veřejnosti, 4) cesta naplňuje nutnou komunikační potřebu.

rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně, ze dne 10. 08. 2016, sp. zn. 6 As 19/2016

Strana 3 z 3