Nutnost posouzení případného snížení ceny nemovitostí, na kterých má být nezbytná cesta zřízena

Soud musí posuzovat dosavadní cenu nemovitosti v souvislosti s možným vznikem újmy, která by vznikla zřízením služebnosti nezbytné cesty vlastníkovi pozemku. Pokud by tato újma zapříčinila značný pokles ceny nemovitosti pozemku, přes který má nezbytná cesta vést a převyšovala újmu vzniklou vlastníkovi stavby, odepřením práva služebnosti, služebnost nepovolí.

 usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.06.2015, sp. zn. 22 Cdo 5235/2014, část občanskoprávní

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 10.červen 2015
  • Zpracoval: Martin Cempírek
  • Právní předpisy: Občanský zákoník