Náhrada za omezení v hospodaření v lesích kategorie zvláštního určení

Náhrada zvýšených nákladů na hospodaření v lesích zvláštního určení, spočívající v ušlém zisku v důsledku omezení těžby, je poskytována podle zvláštních právních předpisů. Vlastník lesa zvláštního určení je povinen strpět omezení při hospodaření v těchto lesích a dodržet opatření uložená orgánem státní správy lesů. Za splnění uvedených povinností náleží vlastníku lesa náhrada zvýšených nákladů.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.07.2010, sp. zn. 25 Cdo 4/2008

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 29.červenec 2010
  • Právní předpisy: Zákon o životním prostředí