Trestněprávní odpovědnost dřevorubce za smrtelný úraz při kácení stromu

Při kácení stromu musí být prostor těžby vyznačen výstražnou tabulí nebo výstražnou páskou, popřípadě ústní výstrahou další osoby. Dřevorubec je povinen místo těžby řádně zajistit a strom kácet do prostoru, který musí mít pod dostatečnou vizuální kontrolou. Dřevorubci nesmí bránit ve výhledu listnaté stromy. Při kácení stromu musí mít pod kontrolou kruhovou plochu nejméně o poloměru dvojnásobné výšky káceného stromu jako ohroženého prostoru jak mu ukládá bod 12 části II. přílohy nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Z tohoto nařízení vyplývá zákaz kácet strom v případě, že se v ohroženém prostoru, tj. kruhové ploše nejméně o poloměru dvojnásobné výšky káceného stromu, nachází fyzická osoba, která zde nekoná práci.

Další informace

  • Instance: Ústavní soud
  • Datum rozhodnutí: 11.září 2014
  • Zpracoval: Jan Novák
  • Právní předpisy: Lesní zákon