Judikáty
Soud musí posuzovat dosavadní cenu nemovitosti v souvislosti s možným vznikem újmy, která by vznikla zřízením služebnosti nezbytné cesty vlastníkovi pozemku. Pokud by tato újma zapříčinila značný pokles ceny nemovitosti pozemku, přes který má nezbytná cesta vést a převyšovala újmu vzniklou vlastníkovi stavby, odepřením práva služebnosti, služebnost nepovolí. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.06.2015, sp. zn. 22 Cdo 5235/2014, část občanskoprávní
Soud může povolit služebnost nezbytné cesty v případě, že vlastník nemůže nemovitou věc řádně užívat z důvodu neexistence napojení na veřejnou komunikaci. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 03. 2016, sp. zn. 22 Cdo 903/2016, část občanskoprávní
Při rozhodování o zřízení služebnosti nezbytné cesty je brán zřetel na výměru pozemku, která bude sloužit jako nezbytná cesta, způsob využívání nemovitosti, které má cesta sloužit a míru rušení vlastníka pozemku. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 02. 2016, sp. zn. 22 Cdo 5575/2015
Soud na základě vlastní úvahy může stanovit optimální vymezení cesty, rozsah služebnosti, tak aby co nejméně zatěžoval vlastníka pozemku, který by byl touto služebností zatížen. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 07. 07. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4205/2014, část občanskoprávní
Žalobce musí v žalobě uvést, zda služebnost nezbytné cesty požaduje pro právo chůze nebo právo projíždět vozidlem (druh vozidla) a časové zpřesnění užívání cesty (např. roční doba). rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 02. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3055/2012, část občanskoprávní
Má-li majitel nemovitosti možnost zřídit přístup ke své stavbě jinak, vybudování příjezdové cesty přes jiné (vlastní) pozemky, bez omezení vlastníka přilehlého pozemku, nelze zřídit služebnost nezbytné cesty. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.07.2016, sp. zn. 22 Cdo 1638/2016, část občanskoprávní
Strana 43 z 45