Judikáty
Při kácení stromu musí být prostor těžby vyznačen výstražnou tabulí nebo výstražnou páskou, popřípadě ústní výstrahou další osoby. Dřevorubec je povinen místo těžby řádně zajistit a strom kácet do prostoru, který musí mít pod dostatečnou vizuální kontrolou. Dřevorubci nesmí bránit ve výhledu listnaté stromy. Při kácení stromu musí mít pod kontrolou kruhovou plochu nejméně o poloměru dvojnásobné výšky káceného stromu jako ohroženého prostoru jak mu ukládá bod 12 části II. přílohy nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Z tohoto nařízení vyplývá zákaz kácet strom v případě, že se v ohroženém prostoru, tj. kruhové ploše nejméně o poloměru dvojnásobné výšky káceného stromu, nachází fyzická osoba, která zde nekoná práci.
Strana 53 z 53